Visbiežāk uzdotie jautājumi un atbildes

 

Grāmatvežu sertifikācija saskaņā ar LR un ES normatīviem aktiem Latvijā.

Jautājums: Cik gadus darbojas Grāmatvežu sertifikācijas centrs (GSC) un kāpēc vispār ir uzsākta grāmatvežu sertifikāciju?

Atbilde: Grāmatvežu sertifikācijas centrs dibināts kopš 2001. gada februārī, tātad pilni 16 gadi. Kāpēc uzsākām šo darbu? Deviņdesmitajos gados daudzi speciālisti palika bez darba un Nodarbinātības Valsts dienests (tagad NVA) šādā kritiskā situācijā deva viņiem iespēju pārkvalificēties citās specialitātēs, tai skaitā, arī par grāmatvežiem. Pagāja laiks un daudzi no tiem, kas pārvarēja šo grūto laiku, strādāja par grāmatvežiem, patstāvīgi sagatavoja gada pārskatus, bet attiecīga dokumenta, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju tiem nebija. Nodarbinātības Valsts Aģentūras vadībai radās jautājums - kā var novērtēt grāmatveža zināšanas, jo mācību izglītības iestādēs, kurām uzticēja grāmatvežu pārkvalifikāciju, bija ļoti lielas atšķirības mācību  kvalitātē (stundu skaits, pasniegšanas metodika, izdales materiāli). Tādēļ radās doma izveidot vienotu grāmatvežu zināšanu vērtēšanas un sertificēšanas sistēmu. Tas bija liels risks, jo līdz šim grāmatvežiem nebija izstrādāta šāda sistēma, pie tam, visā 2 gadu darbā vajadzēja  ieguldīti  tikai  savas komercstruktūras līdzekļus un resursus.

Jautājums: Vai tad tajā laikā bija kaut kādi normatīvie akti, lai novērtētu speciālista zināšanas?

Atbilde: Bija. 1994. gada 12. aprīlī Ministru Kabinets apstiprināja Ekonomikas Ministrijas izstrādāto Kvalitātes nodrošināšanas nacionālo programmu ekonomiskai attīstībai un konkurētspējas nodrošināšanai starptautiskajā apritē, Latvijas integrācijai Eiropas Savienībā. (sk.zīm.Nr.1) Programma noteica likumdošanas bāzi un infrastruktūru kvalitātes nodrošināšanas, atbilstības novērtēšanas un tirgus uzraudzības jomās, kas ir harmonizēta ar ES likumdošanu kopumu. Programmai bija 6 virzieni, tai skaitā arī Atbilstības novērtēšana (akreditācija, testēšana, sertifikācija).

Saskaņā ar šīs Nacionālās programmas prasībām 1996. gada 2. augustā tika pieņemts Likums ,,Par atbilstības novērtēšanu”, kur skaidri definēti tādi termini kā:
Akreditācija - nacionālās akreditācijas institūcijas veikta atestācija par atbilstības novērtēšanas institūcijas kompetenci un spēja veikt specifiskas atbilstības novērtēšanas darbības.
Sertificēšana - neatkarīgas trešās personas darbība, apliecinot, ka attiecīgais produkts, process, pakalpojums vai persona atbilst normatīvajā aktā vai standartā noteiktajām prasībām.
Likuma otrajā nodaļā noteikti mērķi un darbības sfēra un likuma 4.pantā  bija noteikts:
Šis likums attiecas uz visām personām, kas pretendē uz atbilstības novērtēšanu.

Likuma 5. nodaļā definēta nacionālā akreditācijas sistēma un ir teikts, ka atbilstības novērtēšanas institūciju darbības uzraudzību veic nacionālā akreditācijas institūcija, kas ir Latvijas nacionālais akreditācijas birojs (LATAK), kuras galvenās funkcijas savukārt definētas Likuma 14. pantā.
Ir vēl viens nozīmīgs dokuments - Eiropas EN ISO/IEC 17024:2012 standarts ,,Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām”.
Šis starptautiskais Standarts precizē prasības institūcijai, kas sertificē personas saskaņā ar konkrētām prasībām, kā arī standartā ir dotas definīcijas un terminoloģija. Notika pāreja no standarta 17024:2003 uz standartu 17024:2012, kurā ir konstatētas būtiskas izmaiņas.

Jautājums: Kas var pretendēt uz kompetences sertifikāta (KS) saņemšanu ?

Atbilde: Var pretendēt grāmatveži, kuriem:

  • ir vismaz 3 gadu darba pieredze grāmatvedības uzskaitē un vismaz 2 gadu pieredze patstāvīgā gada pārskata sagatavošanā;
  •  vidējā profesionālā vai augstākā izglītība.
  • prasme strādāt ar datorprogrammām.

Jautājums:  Kādus eksāmenus kārto KS pretendents?

Atbilde: Pretendentam jānokārto divi kompleksie kvalifikācijas pārbaudes eksāmeni:

1. Finanšu grāmatvedība un LR nodokļu sistēma.
2. Vadības grāmatvedība, lietvedība, darba un saimnieciskās tiesības.

Jautājums:  Vai gatavojoties eksāmeniem obligāti jāmācās kursos?

Atbilde: Tā ir pretendenta brīva izvēle. Var apmeklēt kursus vai gatavoties pašmācības ceļā un uzreiz pieteikties eksāmenu kārtošanai, ja ir pārliecība par savām zināšanām un spējām. GSC sniedz konsultācijas par sertifikāciju un tās procedūrām.

Jautājums:  Kā notiek eksaminācija un vērtēšana?

Atbilde: Grāmatveži - pretendenti kompetences sertifikāta saņemšanai kārto eksāmenu rakstveidā, latviešu valodā 5 astronomisko stundu laikā. Eksāmena laikā var izmantot tikai normatīvos likumdošanas aktus. Eksāmenus pretendents kārto ar paša izvēlētu devīzi, neuzrādot nekādu personas informāciju. Katram eksāmenam tiek sagatavoti jauni testi, kompleksais uzdevums un situāciju uzdevumi, ko izstrādā neatkarīgi eksperti  atbilstoši 4. līmeņa kvalifikācijas grāmatveža profesijas standarta prasībām. Pretendenta eksaminācijas darbus pārbauda 2 neatkarīgi eksperti, nezinot informāciju par pretendentu. Pretendentu uzvārdi tiek atšifrēti tikai pēc eksāmena darbu vērtējuma saņemšanas.
Šāda eksaminācijas kārtība nodrošina objektīvu pretendenta zināšanu novērtēšanu un izslēdz ietekmējamību. GSC personāls un eksperti parakstās par neietekmējamības un konfidencialitātes ievērošanu.
Eksāmens ir sekmīgi nokārtots, ja pretendents ir saņēmis vērtējumu ne mazāk kā 65 punkti (vai 7 balles) no 100 iespējamiem.

Jautājums: Vai visi pretendenti nokārto eksāmenus?

Atbilde: Par pēdējo 8 gadu vidējiem statistikas datiem eksāmenus sekmīgi nokārtojuši 81-94% pretendentu. Saskaņā ar sertifikācijas noteikumiem eksamināciju var veikt atkārtoti vēl divas reizes 6 mēnešu laikā no eksāmena rezultāta saņemšanas. 

 Jautājums: Kas notiek tālāk pēc eksāmenu nokārtošanas, vai uzreiz var saņemt kompetences sertifikātu ?

Atbilde: Pēc sekmīgas eksāmenu nokārtošanas, lai saņemtu kompetences sertifikātu, pretendentam jāraksta iesniegums GSC, pievienojot attiecīgos dokumentus, kā arī abas puses –(pretendents un GSC) uzņemas saistības, kas iekļautas abpusēji parakstītā līgumā. GSC, kā sertifikācijas institūcijai, jāveic sertificēto personu uzraudzība saskaņā ar Standarta LVS EN ISO/IEC 17024 prasībām.

Jautājums:  Kāds ir sertifikātu īpašnieku izglītības līmenis?

Atbilde: Pēc statistikas datiem sertifikāta īpašnieki ir 89,5%  ar augstāko izglītību, t.sk. ir arī maģistri, bet pārējie 10,5% ar nepabeigto augstāko, vidējo profesionālo izglītību vai vidējo izglītību.   

Jautājums: Kāda būtiska atšķirība ir starp sertifikātu, ko izsniedz izglītības iestādes, asociācijas, komercstruktūras un GSC izsniegto Kompetences sertifikātu? 

Atbilde: Tātad par atšķirībām:
Kompetences sertifikātā ir rakstīts:
1.Kompetences sertifikāts apliecina sertifikāta īpašnieka profesionālo kompetenci atbilstoši grāmatveža profesijas standarta ceturtā līmeņa kvalifikācijai, kas saskaņots Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes 2011. gada 14. decembra sēdē ar protokolu Nr. 10 un profesiju klasifikatora kodam 3313 01. Pirmā atšķirība - Kompetences sertifikāts apliecina grāmatveža kvalifikāciju.

2.Kompetences sertifikāts ir starptautiski atzīts, jo uz tā ir divi logo: GSC un LATAK. Kāpēc? Ne tikai GSC, bet arī LATAK izgājis ES akreditācijas procedūru, kas aizņēma 1 gadu (to auditēja 6 ES valstis), un 29 ES valstis parakstījušas Eiropas Akreditācijas kooperācijas dalībnieku daudzpusējo savstarpējās atzīšanas līgumu testēšanas un kalibrēšanas, laboratoriju, produktu, personuun kvalitātes sistēmu sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditācijas jomā.
Otrā atšķirība: 29 valstīs minētās procedūras un novērtēšanas kritēriji ir atzīti.  

3. Izstrādāta speciāla sistēma, procedūras un kritēriji atbilstoši minēto normatīvo aktu un standartu prasībām, lai mācību un eksaminācijas procesi būtu atdalīti viens no otra. GSC ir tiesības nodarboties tikai ar eksamināciju, novērtēšanu un sertificēšanu, kā arī sniegt konsultācijas par personu novērtēšanas procedūrām, kas saistītas ar grāmatvežu sertifikāciju.
Trešā atšķirība: mācību un eksaminācijas procesi ir nodalīti viens no otra un eksaminācijas un novērtēšanas procesu veic neatkarīga institūcija GSC.

4. Aizklāta eksāmenu kārtošana un divu neatkarīgu ekspertu vērtējums nodrošina atbilstības novērtēšanas objektivitāti.
Ceturtā atšķirība: a) aizklāta eksāmenu kārtošana; b) divu neatkarīgu ekspertu eksāmenu rezultātu vērtējuma vidējais aritmētiskais.

5. Kompetences sertifikātu izsniedz uz noteiktu laiku - 3 gadiem. Beidzoties sertifikāta termiņam notiek atkārtota sertifikācija, kad sertifikāta īpašnieks atkārtoti apliecina kompetenci, nokārtojot pārbaudes testu. Tests skaitās nokārtots, ja no 40 punktiem iegūts vērtējums 20 punkti.
Piektā atšķirība: a) Kompetences sertifikātu izsniedz uz noteiktu laiku - 3 gadiem un  tiek veikts atkārtots kompetences eksāmens.

6. GSC pēc sertifikāta piešķiršanas attiecīgi pilda līguma saistības un veic sertifikātu īpašnieku uzraudzību:

  • Kārto kompetences sertifikātu īpašnieku datu reģistru. Sertifikātu īpašnieku saraksts apskatāms mājaslapā www.gramatvezusc.lv
  • Publicē profesionālā žurnālā “,Bilance” izsniegto sertifikātu īpašnieku uzvārdus un  reģistra numurus.
  • Aktualizē kompetences sertifikātu īpašnieku lietas.

Sestā atšķirība: Saskaņā ar līguma noteikumiem GSC pilda savas saistības, lai nodrošinātu nepārtrauktu sertifikācijas procesu.

7. KS īpašnieks arī uzņemas pienākumus, saņemot sertifikātu un parakstot līgumu:

  • Nepieciešams profesionāli pilnveidoties ne mazāk, kā 36 ak. stundas gadā, iesniedzot par to GSC apliecinājuma dokumentus.
  • Ik gadu jāiesniedz GSC profesionālās darbības un pilnveides pārskats, apliecinot to, ka turpina strādāt savā profesijā un ievēro  profesionālās ētikas kodeksu..
  • Informēt GSC, ja ir kādas izmaiņas – darba vietas, uzvārda, profesijas, deklarētās dzīvesvietas vai citas informatīvas izmaiņas.

Septītā atšķirība: Kompetences sertifikāta īpašnieks uzņemas attiecīgus pienākumus, kuru izpildi uzrauga un kontrolē GSC. 

8. Kompetences sertifikāciju var anulēt, ja tā īpašnieks nepilda līgumā paredzētās saistības atbilstoši normatīvo aktu prasībām un personu atbilstības novērtēšanas standartam.
GSC reģistrā (uz 01.06.2017.) ir 916 kompetences sertifikāta īpašnieki, no kuriem, 15 gadu laikā ir anulēti 406 kompetences sertifikāti. Anulēšanas iemesli ir dažādi – uzturēšanās valsts vai profesijas maiņa, KS īpašnieka nāve, finansiālas problēmas, ilgstošs bezdarbs un citi.
Astotā atšķirība: a) kompetences sertifikātu var anulēt, ja tā īpašnieks nepilda paredzētās saistības; b) nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā sertifikātu var anulēt.

9. Institūcijai, kas izsniedz kompetences sertifikātu (mūsu gadījumā GSC) jābūt akreditētai. GSC ir vienīgā akreditētā grāmatvežu sertificēšanas institūcija Latvijā, kas 2016. gada 2. maijā izgāja atkārtotu akreditāciju un saņēma akreditācijas apliecību Nr. LATAK-S3-245-18-2000-A, kas ir derīga līdz 2021. gada 5. jūnijam (www.latak.lv). LATAK regulāri 1 reizi gadā veic GSC  uzraudzību.
Devītā atšķirība: Institūcijai, kas izsniedz kompetences sertifikātu jābūt akreditētai, saskaņā ar likumu ,,Par atbilstības novērtēšanu” (4.pants).

10. Izstrādāta „Kvalitātes rokasgrāmata”, kurā iekļauti kvalitātes kritēriji personu atbilstības novērtēšanai, eksāmenu novērtēšanas kritēriji katram priekšmetam, dokumentācija – nolikumi par visiem sertifikācijas procesa etapiem, ko paredz personu atbilstības novērtēšanas standarts.
Desmitā atšķirība: Izstrādāta „Kvalitātes rokasgrāmata”, kurā iekļauti kvalitātes kritēriji personu atbilstības novērtēšanai.

Izveidota GSC struktūra, nokomplektēts un apmācīts GSC personāls, eksaminācijas komisija, neatkarīgi eksperti, sertifikācijas sistēmas pamatprasības un visas sertifikācijas procesa darbības saskaņotasar Sertifikācijas shēmas pārvaldi.

 Jautājums: Kas tā ir par Sertifikācijas shēmas pārvaldi, ar ko tā nodarbojas?

Atbilde: Sertifikācijas shēmas pārvalde īsteno Grāmatvežu sertifikācijas sistēmas pārraudzības funkcijas un uzrauga, lai sertifikācijas process noris atbilstoši apstiprinātājai grāmatvežu sertifikācijas sistēmai, nodrošina kontroli pār potenciālajiem interešu konfliktiem un darbojas saskaņā ar apstiprināto nolikumu. Sertifikācijas shēmas pārvaldi pārstāv grāmatvedības speciālisti, zvērināti revidenti, augstskolu pasniedzēji, kā arī sertificētas personas un sertificētu personu darba devēji. Šī sertifikācijas sistēma tika izskatīta un akceptēta 2000. gadā ZRA valdes sēdē. Zvērināti revidenti piedalās Sertifikācijas shēmas darbā gan kā eksperti eksāmenu darbu sagatavošanā un vērtēšanā,  gan arī kā GSC dibinātāji.

Jautājums: Vai Jūsu sertificētie grāmatveži piedalās arī grāmatvedības problēmu risināšanā Latvijā?

Atbilde: 2012. gadā Sertificētie grāmatveži nodibināja savu biedrību ISO sertificēto grāmatvežu asociāciju (ISO SGA) un izstrādāja savu koncepciju ar mērķi veicināt grāmatvedības attīstību Latvijā, pieredzes apmaiņu, paaugstināt savas profesijas prestižu, kā arī rosināt dialogu ar attiecīgām valsts iestādēm. Visi nodomi tika izklāstīti koncepcijā, kas skar grāmatvedību un grāmatvežu darbu, profesionālo pilnveidi un sertifikāciju. Lai šis darbs būtu efektīvāks ISO SGA iestājās Latvijas Darba Devēju Konfederācijā (LDDK) un līdz ar to ISO SGA ekspertiem ir iesēja piedalīties nodokļu, darba likuma un grāmatvedības likumdošanas projektu izskatīšanā. Skaidrs, ka šis darbs tiek pildīts bez atalgojuma.
Pozitīvi ir tas, ka Finanšu ministrija un VID sāka aktīvu dialogu ar profesionālām grāmatvežu asociācijām, sadarbojoties ar LDDK un Tirdzniecības Kameras pārstāvjiem.
Finanšu Ministrijā bijusi iespēja katrai Profesionālai asociācijai izteikties, prezentēt savu redzējumu grāmatvedības problēmu risināšanā un izteikt savu viedokli.
FM speciālisti arī izteikusi savas rekomendācijas par grāmatvežu sertifikāciju. Kā pozitīva dialoga rezultātu mēs uzskatām to, ka jēdziens ,,kompetences sertifikāts” no 2013. gada 21. maija iekļauts MK noteikumu Nr. 585 sadaļā par izglītības prasībām grāmatvežiem (69. punkts).
2017.gada 29. maijā Finanšu ministrijas (FM) valsts sekretāre Baiba Bāne, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētājs Andrejs Ponomarjovs un ISO sertificēto grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētāja Anda Ziemele parakstīja trīspusējo sadarbības līgumu. Tādējādi tiks veicināta grāmatvedības nozares attīstība, tostarp arī ceļot nozares reputāciju.

Jautājums: Vai Jūs uzskatāt, ka vajadzētu ieviest obligātu visu grāmatvežu sertifikāciju?

Atbilde: Esam par brīvprātīgu grāmatvežu sertifikāciju komercstruktūrās, par cik uzņēmuma vadītājs ir atbildīgs par gada pārskata rezultātiem un pats var izvēlēties sev piemērotu grāmatvedi, ar kuru tiek noslēgts līgums par kvalitatīvu grāmatvedības darba uzskaiti, jo viņš pats riskē ar savām finansēm.

Manuprāt, ir trīs grāmatvežu kategorijas, kuriem būtu lietderīgi noteikt obligātu sertificēšanu. Tā uzskata arī ISO Sertificēto grāmatvežu asociācija.

Pirmkārt, tie ir valsts un pašvaldības budžeta iestāžu grāmatveži, jo viņi strādā ar nodokļu maksātāju finansēm. Jāņem vērā arī  Valsts Kontroles pārbaudes rezultātus, jo praktiski visās ministrijās un pašvaldībās konstatēti grāmatvedības uzskaites trūkumi, kas radījuši lielus zaudējumus Latvijas valsts budžetam.
Otra kategorija – grāmatvedības ārpakalpojumu firmu speciālisti, kuri sniedz grāmatvedības pakalpojumus vairākās komercstruktūrās. Šādos uzņēmumos strādājošiem grāmatvežiem jābūt ļoti kompetentiem, jo no viņu zināšanu līmeņa ir atkarīga pakalpojumu saņēmēju grāmatvedības uzskaites sistēmas kvalitāte, kā arī gada pārskatu rezultāti.
Trešā kategorija - grāmatveži, kuri strādā ar ES  lieliem finanšu projektiem (virs 1 miljona eiro). Arī šajā gadījumā ir svarīgas grāmatvežu zināšanas un kompetence, jo no tā ir atkarīga arī projekta veiksme un attiecīgās institūcijas finanšu pārvalde.

Atbildes sagatavoja Jeļena Dorofejeva
SIA GSC valdes priekšsēdētāja