Sertifikācijas prasības

 
 
Pēc sertifikācijas eksāmenu nokārtošanas, kad katrā eksāmenā pretendents saņēmis vērtējumu vismaz 7 balles (65 punkti), GSC izsniedz apliecinājumu par sertifikācijas eksāmenu rezultātiem un pretendents var pieteikties kompetences sertifikācijai, iesniedzot*:

 • izglītību apliecinoša(u) dokumenta(u) kopija(s), uzrādot oriģinālus;
 • dokumentus, kas apstiprina trīs gadu darba pieredzi grāmatveža darbā (darba līguma kopija, uzrādot oriģinālu vai izziņa no darba vietas);
 • apliecinājumu par nepieciešamajām datorprasmēm, norādot ikdienā lietotās datorprogrammas (grāmatvedības uzskaites, Microsoft Office);
 • viena fotokartiņa (3 x 4cm).
 • Centrs nodrošina pretendenta kompetences novērtēšanu atbilstoši grāmatveža (ceturtā līmeņa kvalifikācijas) profesijas standartam, un iesniegto dokumentu izskatīšanu atbilstoši sertifikācijas procesa prasībām.

  GSC sertifikācijas shēmas apstiprinātās sertifikācijas prasības pretendentiem:

 • Vispārējā vidējā, vidējā profesionālā vai augstākā izglītība;
 • Darba pieredze grāmatvedības uzskaitē ne mazāka par trim gadiem;
 • Katra sertifikācijas eksāmena novērtējums nav mazāks par 7 ballēm;
 • Atbilstošas datorprasmes.
 • Ja vienā vai abos eksāmenos iegūts vērtējums zemāks par 7 ballēm, GSC izsniedz pretendentam paziņojumu par eksāmenu rezultātiem un 6 mēnešu laikā no paziņojuma datuma ir iespēja eksamināciju atkārtot. Eksaminācijai var pieteikties, sūtot rakstisku iesniegumu*.

  *mājaslapas sadaļa “Veidlapas”